PRIVACY

Informatie over de privacy van uw dossier & gegevens

Privacy van uw dossier

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Gz-psychologen hebben te maken met Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgevens. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft vertrouwelijk is.

Wij zullen u om (schriftelijke) toestemming vragen voor informatie aan of overleg met uw huisarts. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dat natuurlijk kenbaar maken, want er wordt niets overlegd als u dat niet wilt. Aan anderen, zoals Arbo-artsen of de directe familie, wordt eveneens alleen informatie over u verstrekt na uw uitdrukkelijke toestemming.

Van uw behandeling wordt een dossier bijgehouden, waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. U heeft recht op inzage in uw dossier en recht op een kopie van officiële verslagen en brieven. Er zijn hierbij wel beperkingen. U mag bijvoorbeeld, in het geval van relatietherapie, niet de gegevens inzien van uw partner, tenzij deze uitdrukkelijk toestemming geeft. Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, inzien.

Tussen twaalf en zestien jaar kunnen zowel ouders als kind inzage krijgen; een kind kan wel bezwaar maken tegen inzage. Vanaf zestien jaar heeft cliënt een zelfstandig recht op inzage.

Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen. Niemand anders dan u zelf en uw psycholoog mag uw dossier inzien. Indien een psycholoog binnen de psychologenpraktijk de behandeling geheel of gedeeltelijk overneemt, heeft deze ook inzage in uw dossier. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. U kunt deze toestemming later ook weer blokkeren. Zelfs na het overlijden van een cliënt hebben derden geen recht op inzage in het dossier.

Het dossier is eigendom van de psychologenpraktijk en u kunt het dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier.
Na afloop van de therapie wordt het dossier, volgens de wettelijke eisen, gedurende vijftien jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uw uitdrukkelijk verzoek kan het dossier echter eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet.

Diagnose en privacy

Als de huisarts een diagnose heeft gesteld wordt deze tijdens de intake overgenomen of opnieuw met u besproken. Tevens wordt met u besproken of u er bezwaar tegen heeft om de diagnose door te sturen naar uw zorgverzekering. Eveneens zal met u besproken worden dat we gegevens over de verandering van uw klachten meten via vragenlijsten en dat we deze doorsturen naar de DIS een stichting die patiëntengegevens verzameld voor onderzoek. U kunt tegen beide manieren van doorsturen van uw gegevens bezwaar maken. Indien u bezwaar heeft kunt u een privacy verklaring invullen en ondertekenen samen met uw behandelaar. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

 

Beroepsgeheidm

Zoals gezegd zijn wij gebonden aan ons beroepsgeheim. Wij verstrekken alleen informatie aan derden als u ons daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven middels uw handtekening.

Er zijn echter uitzonderlijke situaties, waarin wij ons beroepsgeheim moeten doorbreken. O.a. als er sprake is van huiselijk geweld, kinder- of ouderenmishandeling. Bij het doorbreken van ons beroepsgeheim en bij materiële controle van de verzekeraar volgen wij de geldende richtlijnen. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de websites van onze beroepsverenigingen: www.lvvp.nl en www.psynip.nl. Daar staat onze beroepscode vemeld. 

 

 

 

Geschreven door S.P.E.L. Haarlemmermeer

Wij zijn aangesloten bij:


 • emdr-65x288

  emdr-65x288

 • lvvp-65x288

  lvvp-65x288

 • nip-65x288

  nip-65x288

 • nvgzp-65x288

  nvgzp-65x288

 • nvvh-65x288

  nvvh-65x288

 • psyzorghk-65x288

  psyzorghk-65x288