Praktijk SPEL Haarlemmermeer gaat stoppen per 1 januari 2023

Psychologenpraktijk SPEL (Samenwerkende Psychologen in de Eerste Lijn) aan de Hoofdweg 737 sluit per 1 januari 2023 haar deuren wegens pensionering en het gebrek aan opvolgers.

WERKWIJZE

Zo werkt een basiszorg GGZ psycholoog

Eerstelijnspsychologische zorg heet Basiszorg GGZ.

In een eerste gesprek krijgt u informatie over uw privacy en afspraken met uw psychologenpraktijk. U licht uw situatie toe en legt uw klachten voor aan de psycholoog. Een gesprek duurt minimaal 45 minuten.

Om de kwaliteit en het resultaat van de behandeling te meten, wordt u aan het begin en eind van de behandeling gevraagd uw klachten weer te geven in een vragenlijst. Ook uw zorgverzekeraar hecht veel belang aan deze gegevens. Eventueel wordt aanvullend onderzoek gedaan door het invullen van een (digitale) test of vragenlijst. Vervolgens stelt de psycholoog de diagnose en doet hij of zij een voorstel voor de verdere behandeling en de behandelmethode, u en uw psycholoog werken vervolgens samen aan een oplossing, of een verbetering van uw situatie.

Het eerst gesprek begint met praktische zaken: u krijgt informatie over de beroepscode van de therapeut (privacy en klachtenprocedure) en uw therapeut noteert de gegevens van uw verzekeringsbewijs en uw identiteitsbewijs en neemt de verwijsbrief van uw huisarts in ontvangst. Daana gaat uw therapeut samen met u uw problemen inventariseren. De therapeut probeert samen met u een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw huidige situatie, uw voorgeschiedenis en uzelf. Ook is het belangrijk dat u het gevoel heeft een 'klik' te hebben met uw therapeut. Als dat zo is, bespreekt u aan welke thema's of problemen aandacht besteed gaat worden en op welke manier. Als u geen klik voelt met uw therapeut, is het belangrijk dit te bespreken en samen naar een oplossing te zoeken. Een gesprek duurt gemiddeld 45 minuten en de frequentie is eens per week of eens per twee tot drie weken. In het begin van de therapie zal de frequentie meestal hoger zijn.

ROM meting en Behandelplan

Om de kwaliteit en het resultaat van de behandeling te meten, wordt aan het begin en aan het eind van de behandeling een vragenlijst afgenomen, de z.g. ROM (Routine Outcome Monitoring). deze gegevens worden geanonimiseerd doorgegeven aan de Stichting Vrijgevestigden ROMmen, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Deze stichting geeft feedback aan de therapeut over zijn/haar gemiddelde resultaten en een vergelijkingsgroep, zodat de therapeut de resultaten van zijn/haar behandelingen kan vergelijken met bijv een landelijk of regionaal gemiddelde. Doe is door deze feedback onze zorg te verbeteren. Ook uw zorgverzekeraar hecht hier veel belang aan. Al onze gz-psychologen hebben een contract met de SVR voor de aanlevering van de ROM gegevens. Naast deze digitaal afgenomen ROM test kan uw therapeut nog andere psychologische vragenlijsten afnemen. Vervolgens stelt uw therapeut een diagnose volgens de DSM IV (vanaf 2017 de DSM V) en doet zij een voorstel voor verdere behandeling en behandelmethode. Dit voorstel is vervat in een behandelplan. Tijdens en aan het eind van de behandeling evalueert uw therapeut met u de voortgang aan de hand van het behandelplan. Ook evalueert de therapeut in hoeverre u tevreden bent met de resultaten van de behandeling en de bejegening, mondeling of met behulp van een tevredeheids vragenlijst. Zo kunnen wij onze aanpak steeds verder verbeteren. Doel is dat u samen met uw psycholoog werkt aan een oplossing of een verbetering van uw situatie. 

Privacyverklaring 

Indien u niet wilt dat uw diagnose op de factuur wordt vermeld en/of uw ROM gegevens worden aangeleverd aan de SVR, dan kunt u een z.g. privacy verklaring tekenen (www.privacyverklaring.nl). Dit heeft geen consequenties voor uw behandeling.

Rapportage aan de huisarts

Aan het begin van uw behandeling stuurt uw therapeut dit behandelplan naar uw huisarts en aan het eind van uw behandeling de eindevaulatie, tenzij u daar bezwaar tegen maakt.

Crisis 

Ingeval van crisis kunt u de therapeut en in ieder geval de huisarts (buiten kantooruren de huisartspost) bellen. Ook kan er rechtstreeks gebeld worden met de Crisisdienst: 

GGZ InGeest - Locatie Zuiderpoort

Binnen kantoortijd  van 09.00-17.00 uur: 023-5187450 :

Buiten kantoortijd van 17.00-09.00 uur: 023-5187480

GGZ inGeest - locatie Zuiderpoort
Crisisdienst buiten kantoortijden Haarlem
T (023) 518 7480

Vervanging therapeut bij ziekte en vakantie

 

Tijdens ziekte en vakantie van uw therapeut kunt u altijd, indien nodig, een beroep doen op één van de andere therapeuten van SPEL. Als uw therapeut door ziekte niet in staat is dit met u te regelen, kunt u contact opnemen met SPEL en kunt u bij één van de andere psychologen terecht.

Calamiteiten

Mocht uw therapeut onverhoopt langdurig ziek worden of overlijden, dan nemen de collega's van SPEL de behandeling over of helpen u elders een andere therapeut te vinden. Ook zullen zij de adminitratie van uw therapeut in dat geval overnemen.

Samenwerking

De psychologen van SPEL werken samen met hulpverleners in de SGGZ (Gespecialiseerde GGZ), zodat we u snel kunnen verwijzen voor een medicatiecontact bij een psychiater of naar een psychotherapeut als blijkt dat u langduriger hulp nodig heeft. Wij werken nauw samen met mevrouw G Groen, psychotherapeut, de heer T. Kleijn, psychiater en de heer T Knoope, arts-psychotherapeut. Ook werken wij samen met GGZ InGeest.

Toestemmingsverklaring 

Voorafgaande aan de behandeling vragen wij u ons schriftelijk toestemming te geven om informatie aan uw huisarts, verwijzer of specialist te geven en om anoniem informatie te geven over uw behandeling bij intervisie, supervisie en andere vormen van deskundigheidsbevordering.

Kwaliteit 

Wij bewaken de kwaliteit van onze hulpverlening door regelmatig intervisie en supervisie te hebben en bijscholing te volgen, binnen en buiten SPEL.