KOSTEN

Wat kost een psychologisch consult en wordt deze vergoed?

De psychologische zorg van S.P.E.L. Haarlemmermeer valt onder de basisgeneralistische geestelijke gezondheidszorg (basisggz) en wordt geheel vergoed wanneer de behandelend psycholoog een contract heeft. Wel dient u eerst uw eigen risico van €385 (2021) betaald te hebben. Indien dat niet of gedeeltelijk het geval is wordt dit bedrag verrekend met de door ons ingediende declaratie bij de zorgverzekeraar, waar u bij verzekerd bent. Uw zorgverzekeraar verrekent het eigen risico met u.

Wij hebben contracten met een aantal zorgverzekeraars. Behandelingen die gegeven worden door een psycholoog die geen contract heeft met de verzekeraar, worden gedeeltelijk of geheel vergoed afhankelijk van uw polis. Kijk bij de informatie over uw therapeut met welke verzekeraars zij een contract heeft. Behandelingen die niet door de verzekeraars vergoed worden, kosten € 90 per gesprek. Als wij geen contract hebben met uw verzekeraar krijgt u een particuliere rekening. Die kunt u indienen bij uw verzekeraar en krijgt u deels vergoed.

NB  Onze praktijk heeft geen contract met Caresque

       Omdat slechts twee van onze psychologen een contract hebben bij CZ is de wachttijd voor cliënten van deze verzekeraar langer.

 

 

In 2021 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur.
Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2021 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal. Huisartsenzorg inclusief gesprekken met een praktijkondersteuner (POH) GGZ vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

 

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering voor de volgende stoornissen:

 • Stemmingsstoornissen - depressieve stoornissen, bipolaire stoornissen, stemmingsstoornissen door een somatische aandoening, stemmingsstoornissen door een middel.
 • Angststoornissen - paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis, dwangstoornis/OCS, PTSS.
 • Post-traumatische stressstoornissen
 • Verslavingen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADHD)
 • Stoornissen in de impulsbeheersing
 • Gedragsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Eetstoornissen
 • Somatoforme stoornissen - sterke lichamelijke klachten met een psychische oorzaak.

Klachten die niet vanuit de basisverzekering worden vergoed, bijv werk gerelateerde problemen, aanpassingsstoornissen en relatieproblemen, worden soms vergoed vanuit de aanvullende polis. Trek niet te snel de conclusie dat u geen vergoeding krijgt omdat uw kernprobleem niet vergoed wordt. Soms kan het vergoed worden op grond van de gevolgen (bijvoorbeeld als u naar aanleiding van een verlieservaring of burnout een angststoornis of depressie krijgt). Hiervoor kunt u in overleg gaan met uw huisarts. Voor de zorgkosten die door de basisverzekering worden vergoed, geldt boven de 18 jaar dat eerst uw eigen risico wordt aangesproken. Het is ook mogelijk dat u de gesprekken zelf betaalt.

Voor lichte problematiek zal u door uw huisarts / POH GGZ behandeld worden.

Indien uw klachten ernstiger zijn, dan volgt een verwijzing naar de psycholoog waarbij het aantal vergoede gesprekken afhangt van de ernst van de klachten. U kunt aan de hand van uw klachten ingedeeld worden in de volgende zorgzwaarteproducten:

Voor alle zorgproducten geldt dat binnen die tijd alles moet worden gerekend: intake, onderzoek, gesprekken, overleg,
verslaglegging, e-mail contacten, internet therapie enzovoort. Het gemiddeld aantal sessies is dan ook slechts een indicatie.

Onvolledig Behandeltraject 

Soms blijkt na één of twee gesprekken dat een cliënt bij ons niet op de juiste plek is. Bijvoorbeeld omdat de problematiek om langduriger zorg vraagt dan wij in de basis ggz kunnen bieden. In dat geval brengen wij een Onvolledig behandeltraject in rekening. Dit geldt ook in geval een cliënt na één of twee keer niet meer komt.

 

Tarieven

Voor bovengenoemde zorgproducten zijn maximum tarieven vastgesteld door de NZa (de Nedelandse Zorgautoriteit), geledend voor 2021.

Kort:         € 522,13

Middel:      € 885,01

Intensief:   € 1434,96

Chronisch:  € 1380,49

OBT:         € 228,04

 

 Kosten te laat afzeggen of niet nagekomen afspraken

Indien u een afspraak minimaal 24uur van te voren op werkdagen afzegt, worden er geen kosten in rekening gebracht. Als u niet tijdig afmeldt, zullen wij het consult in rekening brengen. Een niet nagekomen/te laat afgezegd consult wordt als particuliere rekening naar u toegestuurd, voor een enkel consult bedraagt dit € 90. U kunt u deze rekening niet bij de verzekeraar indienen. U kunt zich afmelden voor een consult bij uw behandelaar, via de praktijk of via de website.

 

Als u meer gesprekken nodig heeft

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft.
In dat geval kan de psycholoog switchen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen. 

Als u nog meer gesprekken nodig heeft kan de psycholoog u via de huisarts doorverwijzen naar specialistische zorg. De SGGZ.
U heeft in dat geval een nieuwe verwijsbrief nodig.

Wie betaalt de rekening?

Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt de rekening buiten u om geregeld.
Heeft uw psycholoog geen contract met uw zorgverzekeraar dan krijgt u altijd de rekening mee. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis.
De consulten van klachten die niet worden vergoed bedragen € 90.

Nog vragen?

Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!
Raadpleegt u s.v.p. zelf uw polis of de website van de verzekeraar. Voor een uitstekend overzicht, zie: independer.nl.

Wij zijn aangesloten bij:


 • emdr-65x288

  emdr-65x288

 • lvvp-65x288

  lvvp-65x288

 • nip-65x288

  nip-65x288